Bridges managed by: Kanton Tessin

5 bridges found.

name place canton obstacle ID
Maggia-Lehrgerüst Locarno TI Maggia 191
Gotthardweg Brücke Stalvedro TI Ticino 1195
Kapellbrücke Stalvredo Stalvredo TI Ticino 1480
Dongiobrücke Dongio TI Brenno 1492
Lehrgerüst Locarno TI Maggia 1510